Dịch vụ API của Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu được xây dựng bởi Giáo Dục Sáng Tạo

Chúng tôi hoan nghênh những cá những cá nhân, tổ chức, mong muốn xây dựng phần mềm, ứng dụng nhằm đen ngôn ngữ ký hiệu đến cộng đồng nhiều hơn nữa.

Tất cả những API bên dưới đều phải có thông số bắt buộc là apikey
Để yêu cầu apikey xin hãy gửi email đến [email protected]

Vùng miền - Liệt kê tất cả

POST http://api.tudienngonngukyhieu.com/api/RegionListAll

Chỉ cần apikey
[
  {
    name: "Thành Phố Hồ Chí Minh",
    id: "2"
  },
  {
    name: "Hà Nội",
    id: "3"
  },
  {
    name: "Thuận An Bình Dương",
    id: "4"
  },
  {
    name: "Huế",
    id: "6"
  },
  ...
]
    

Chủ đề - Liệt kê tất cả

POST http://api.tudienngonngukyhieu.com/api/TagListAll

Chỉ cần apikey
[
  {
    name: "Nghề may - Đan",
    id: "1"
  },
  {
    name: "Giao Thông",
    id: "2"
  },
  {
    name: "Tin học",
    id: "3"
  },
  {
    name: "Trang phục - Màu sắc",
    id: "4"
  },
  {
    name: "Quân sự",
    id: "5"
  },
  ...
]