mình sinh năm 2001 và đang ở Bình Định


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Phạm Ánh Nguyệt

Mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của những người bị khiếm thính. Nhất là trẻ con, muốn được giao tiếp với họ.

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính