mình sinh năm 1990 và đang ở Lạng Sơn


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

Cửu Du

thú vị, yêu thích