mình sinh năm 1999 và đang ở Hà Nội

mình đang là Học SInh công tác ở Amsetdam Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Trang Kiengo

Tôi thích công việc tình nguyện và ngôn ngữ ký hiệu giúp tôi có thể thực hiện được công việc tôi thích.

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính