mình sinh năm 1997 và đang ở Quảng Nam


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

tranthiphung

Qui Nhơn university

Hoàng Thị Thu Hà

mình bị Điếc 1 bên tai và nghe kém .....và mình thích ngôn ngữ tay từ nhỏ