mình sinh năm 1996 và đang ở Thừa Thiên - Huế


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu

Phùng Lê Như Ngọc

...