System experiences unrecoverable breakdown. Please contact system administrator.
Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014


Cách làm ký hiệu

Hai tay, CCNT “L”, hai đầu ngón trỏ tiếp xúc với nhau, hai đầu ngón cái tiếp xúc với nhau, hai đầu ngón trỏ hướng xuống, hai đầu ngón cái hướng lên, để trước bụng dưới.