System experiences unrecoverable breakdown. Please contact system administrator.
Thành Phố Hồ Chí Minh Cụm Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: to eat ambarella fruit

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải nắm như hình vẽ. Đặt bàn tay trước và gần miệng. Lòng bàn tay hướng vào người. Đẩy nhẹ cổ tay cong lên."