System experiences unrecoverable breakdown. Please contact system administrator.
Hà Nội Khác 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái khép, úp trước tầm ngực, tay phải nắm đặt lên mu trái rồi xoay vòng.