System experiences unrecoverable breakdown. Please contact system administrator.
Bình Dương Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay xòe úp trước ngực. Đẩy nhanh ra trước, đồng thời nắm các ngón tay lại giật trở lại vào người.