System experiences unrecoverable breakdown. Please contact system administrator.
Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải chạm cằm, sau đó tay phải nắm chỉa thẳng ngón cái lên.