System experiences unrecoverable breakdown. Please contact system administrator.
Lâm Đồng Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Hai lòng bàn tay áp vào nhau rồi từ từ mở ra.Sau đó tay trái giữ nguyên vị trí, tay phải nắm chỉa ngón cái lên.