System experiences unrecoverable breakdown. Please contact system administrator.
Hà Nội Tin học 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái ngửa, tay phải làm động tác bấm trên tay trái