Bình Dương Danh Từ Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra đặt nằm ngang trước miệng rồi quay ngón trỏ một vòng.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển