Học tiếng Anh Lớp 6 - Unit 03 - Bài 01: Đại từ chỉ định THESE, THOSE (part 1)

  Quay Lại
Báo lỗi nội dung
Không xem được video ?

Nội dung bài học


Chào các em, cô là Châu, giáo viên của các em ngày hôm nay. Và đây là cô Oanh, sẽ giúp chúng ta phiên dịch sang ngôn ngữ ký hiệu.

-----------------------

Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi và trả lời về đại từ chỉ định these, those. 

-----------------------

Trong tiếng Anh, đại từ chỉ định là demonstrative pronouns.

 

Ở bài học trước, chúng ta đã học mẫu câu với this, để mô tả 1 vật ở vị trí gần.

-----------------------

ví dụ: This is my book.         Đây là quyển sách của tôi.

-----------------------

Bây giờ, cô có 2 câu như sau:

-----------------------

These are my books           Đây là những quyển sách của tôi.

-----------------------

These are pens.                Đây là những cây bút.

-----------------------

Ở đây, các em thấy chúng ta có “books” nghĩa là nhiều cuốn sách, “pens” nghĩa là nhiều cây bút, và cô đã dùng đại từ chỉ định là these, để mô ta nhiều vật ở vị trí gần.

-----------------------

Khi đó, động từ to be sẽ được chia là “are”

-----------------------

Như vậy, cô suy ra được công thức của mẫu câu này là:

-----------------------

These are + danh từ số nhiều

 

-----------------------

Tương tự, ở bài trước chúng ta đã học mẫu câu với that.

-----------------------

That is my pen.                Đó là cây viết của tôi.

-----------------------

Nếu muốn nói “Đó là những cây viết của tôi” thì chúng ta có câu như sau:

-----------------------

Those are my pens.

 

-----------------------

Các em thấy đó, “nhiều cây viết” nên cô đã dùng đại từ chỉ định those.

-----------------------

Và động từ to be cũng được chia là “are”.

-----------------------

Từ đó, chúng ta suy ra được công thức:

-----------------------

Those are + danh từ số nhiều.


Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam