Học tiếng Anh Lớp 6 - Unit 11 - Bài 01: How many.

  Quay Lại
Báo lỗi nội dung
Không xem được video ?

Nội dung bài học


---------
Hôm nay chúng ta sẽ học về  “HOW MANY” - ý nghĩa và cách sử dụng nhé
---------
How many” có nghĩa là “bao nhiêu”, dùng trong câu hỏi để hỏi về số lượng của các vật đếm được
---------
Với loại câu hỏi này danh từ đứng sau “How many” phải là danh từ số nhiều.
--------- 
Chúng ta hãy cũng theo dõi ví dụ sau đây nhé
How many students are there in your class?(Có bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn?)
---------
There are eleven.(Có 11.)  
---------
Từ ví dụ trên đây ta suy ra công thức
Câu hỏi: How many + danh từ số nhiều + are there + …?
----------
Trả lời: There is/There are + từ chỉ số lượng.
----------
 
 
 
Cấu trúc câu hỏi số lượng 
a/ 
Câu hỏi: How many + danh từ số nhiều + are there + …?
Trả lời: There is/There are + từ chỉ số lượng.
            Từ chỉ số lượng.
Ví dụ: 
How many students are there in your class?(Có bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn?)
There are eleven.(Có 11.)  
b/
Câu hỏi: How many + danh từ số nhiều + do/does + chủ ngữ + động từ?
Trả lời: Chủ ngữ + động từ + từ chỉ số lượng.
Từ chỉ số lượng.
Ví dụ:
How many loaves of bread do you want?(Chị muốn mua mấy ổ bánh mỳ?)
I want one, please.(Tôi muốn một ổ.)
How many eggs does he need?(Anh ấy cần bao nhiêu trứng?)
He needs a dozen.(Anh ấy cần một tá.)


Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển

Nhà Tài Trợ