mình sinh năm 2003 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!

Trần Minh An

Mình là một người tẻ nhạt, mình muốn thay đổi. Và mới đây xem một bộ phim A slient voice đã cho mình nhìn thấy một khía cạnh khác. Có lẽ ngôn ngữ này sẽ giúp mình nói những lời từ tận đáy lòng tốt hơn.