mình sinh năm 2000 và đang ở Lâm Đồng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Tử Đinh Hương

mình dễ gần, mình cảm thấy ngôn ngữ ký hiệu nên trở thành một kỹ năng mềm của nhiều người, để những bạn chỉ có thể giao tiếp bằng nnkh có thể dễ hòa nhập hơn.

Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh

Nhà Tài Trợ