mình sinh năm 1986 và đang ở Bình Định

mình đang là Giáo viên công tác ở Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2007 Trường Đại học Quy NhơnXem hồ sơ của các thành viên khác


tranthiphung

Qui Nhơn university

Mai Ngọc

Nobody love me :<

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.