Advertisement

mình sinh năm 1995 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2013


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lưu Kiến An

Mình thấy NNKH thú vị và đẹp mắt

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Nguyễn Lê Thục Duyên

a