mình sinh năm 1996 và đang ở Đà Nẵng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.

Byun Baekhyun

...