mình sinh năm 1996 và đang ở Đà Nẵng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Minh An

Mình là một người tẻ nhạt, mình muốn thay đổi. Và mới đây xem một bộ phim A slient voice đã cho mình nhìn thấy một khía cạnh khác. Có lẽ ngôn ngữ này sẽ giúp mình nói những lời từ tận đáy lòng tốt hơn.

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư