mình sinh năm 1996 và đang ở Đà Nẵng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đức Thảo

"Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead." - Charles Bukowski

Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Hoàng Thị Thu Hà

mình bị Điếc 1 bên tai và nghe kém .....và mình thích ngôn ngữ tay từ nhỏ

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam