Advertisement

mình sinh năm 2001 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


tranthiphung

Qui Nhơn university

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư