mình sinh năm 1997 và đang ở Hà Nội

mình đang là sinh viên

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017Xem hồ sơ của các thành viên khác


[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính

hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh