mình sinh năm 1979 và đang ở Hưng Yên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử