mình sinh năm 1979 và đang ở Hưng Yên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!

Phạm Thị Dạ Linh

- Sở thích - Chuyên ngành học khiếm thính

Byun Baekhyun

...