mình sinh năm 1995 và đang ở Hà Nội

mình đang là sinh viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!

Phạm Ánh Nguyệt

Mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của những người bị khiếm thính. Nhất là trẻ con, muốn được giao tiếp với họ.