mình sinh năm 1984 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là giáo viên công tác ở THPT Trưng Vương

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2015 anh Hoàng Lâm


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính

Byun Baekhyun

...