mình sinh năm 1984 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là giáo viên công tác ở THPT Trưng Vương

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2015 anh Hoàng Lâm


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hải Nghi

Ngôn Ngữ Kí Hiệu khá thú vị

Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!