Advertisement

mình sinh năm 2001 và đang ở Đồng Nai


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Phạm Thị Dạ Linh

- Sở thích - Chuyên ngành học khiếm thính

Hoàng Kiên Quyết

Mình biết tiếng Anh, và giờ mình muốn biết thêm ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện với những người khiếm thính, mình không muốn bị giới hạn giữa người Việt với người Việt!

Hoàng Minh Tuấn

I would like to learn Vietnamese sign langueage by my sign langueage master Duong Phuong Hanh. Love yoursefl.