Advertisement

mình sinh năm 2001 và đang ở Đồng Nai


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Nguyễn Ngọc Minh Châu

Mình muốn được tiếp xúc, được gần gũi và hiểu những điều các bạn muốn truyền tải tới xã hội.

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.