mình sinh năm 2001 và đang ở Đồng Nai


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Phạm Ánh Nguyệt

Mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của những người bị khiếm thính. Nhất là trẻ con, muốn được giao tiếp với họ.

Mai Ngọc

Nobody love me :<

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume