mình sinh năm 2001 và đang ở Đồng Nai


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume