mình sinh năm 1996 và đang ở Hải Phòng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Ngọc Minh Châu

Mình muốn được tiếp xúc, được gần gũi và hiểu những điều các bạn muốn truyền tải tới xã hội.

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính