mình sinh năm 1996 và đang ở Hải Phòng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Thị Ngọc Lan

Ngôn ngữ ký hiệu là cuộc sống của tôi. Ngôn ngữ ký hiệu diễn tả được nhiều điều mà ngôn ngữ lời nói không làm được. Ngôn ngữ ký hiệu cho tôi như được trải nghiệm một cuộc sống khác.

Nguyễn Lê Thục Duyên

a

hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể