mình sinh năm 1996 và đang ở Hải Phòng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

Hoàng Minh Tuấn

I would like to learn Vietnamese sign langueage by my sign langueage master Duong Phuong Hanh. Love yoursefl.

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Nhà Tài Trợ