mình sinh năm 1997 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là Sinh Viên công tác ở Đại học Bách Khoa TP.HCM


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.