mình sinh năm 2003 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Thị Yến Nhi

Do định mệnh

[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính

Trần Thị Ngọc Lan

Ngôn ngữ ký hiệu là cuộc sống của tôi. Ngôn ngữ ký hiệu diễn tả được nhiều điều mà ngôn ngữ lời nói không làm được. Ngôn ngữ ký hiệu cho tôi như được trải nghiệm một cuộc sống khác.