Advertisement

mình sinh năm 1996 và đang ở Quảng Trị

mình đang là Sinh viên công tác ở Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Min

Con của thần gió!

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi

Byun Baekhyun

...