mình sinh năm 2000 và đang ở Đồng Nai


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi

Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu

Nhà Tài Trợ