mình sinh năm 1975 và đang ở Bình Định

mình đang là giáo viên công tác ở trường chuyên biệt hy vọng quy nhơn

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2004 trung tâm


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính