mình sinh năm 1995 và đang ở Đồng Tháp

mình đang là Giao vien

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2018


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử

Phùng Lê Như Ngọc

...

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh