mình sinh năm 1997 và đang ở Vĩnh Long

mình đang là sinh viên

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lưu Kiến An

Mình thấy NNKH thú vị và đẹp mắt

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh