mình sinh năm 1999 và đang ở Hà Nội

mình đang là Học SInh công tác ở Amsetdam Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Võ Quốc Huy

Mình thích ngôn ngữ kí hiệu vì nó giúp mình có thể dễ dàng giao tiếp với người chị bị khiếm thính của mình

Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi