mình sinh năm 1997 và đang ở Quảng Nam


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nishimiya Shouko

Fan Anime :3

Trang Kiengo

Tôi thích công việc tình nguyện và ngôn ngữ ký hiệu giúp tôi có thể thực hiện được công việc tôi thích.

Mai Ngọc

Nobody love me :<