mình sinh năm 1997 và đang ở Quảng Nam


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu

Trang Kiengo

Tôi thích công việc tình nguyện và ngôn ngữ ký hiệu giúp tôi có thể thực hiện được công việc tôi thích.

Nhà Tài Trợ