mình sinh năm 1997 và đang ở Quảng Nam


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.

Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.