mình sinh năm 1994 và đang ở Hà Nội

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2012 Youtube


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Byun Baekhyun

...

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh