mình sinh năm 1994 và đang ở Hà Nội

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2012 Youtube


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume