mình sinh năm 1997 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Minh An

Mình là một người tẻ nhạt, mình muốn thay đổi. Và mới đây xem một bộ phim A slient voice đã cho mình nhìn thấy một khía cạnh khác. Có lẽ ngôn ngữ này sẽ giúp mình nói những lời từ tận đáy lòng tốt hơn.

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi

Nguyễn Lê Thục Duyên

a