mình sinh năm 2001 và đang ở Lâm Đồng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Byun Baekhyun

...

Min

Con của thần gió!