Advertisement

mình sinh năm 1980 và đang ở Bà Rịa - Vũng Tàu


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh

hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la