mình sinh năm 2001 và đang ở Bình Thuận


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Thị Ngọc Lan

Ngôn ngữ ký hiệu là cuộc sống của tôi. Ngôn ngữ ký hiệu diễn tả được nhiều điều mà ngôn ngữ lời nói không làm được. Ngôn ngữ ký hiệu cho tôi như được trải nghiệm một cuộc sống khác.

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi