mình sinh năm 2001 và đang ở Bình Thuận


Xem hồ sơ của các thành viên khác


vũ ngọc thu giang

Mình đã từng đến nhiều nơi dành cho những người bị khiếm thính và mình thấy mình nên học thêm ngôn ngữ của họ để họ không còn cảm thấy mình cô đơn,tại không ai hiểu họ đang nói gì?họ muốn gì?

Cửu Du

thú vị, yêu thích

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi