mình sinh năm 2001 và đang ở Bình Thuận


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Trần Thị Ngọc Lan

Ngôn ngữ ký hiệu là cuộc sống của tôi. Ngôn ngữ ký hiệu diễn tả được nhiều điều mà ngôn ngữ lời nói không làm được. Ngôn ngữ ký hiệu cho tôi như được trải nghiệm một cuộc sống khác.

Hải Nghi

Ngôn Ngữ Kí Hiệu khá thú vị

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam