mình sinh năm 2006 và đang ở Hưng Yên

mình đang là học sinh công tác ở Hưng Yên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trang Kiengo

Tôi thích công việc tình nguyện và ngôn ngữ ký hiệu giúp tôi có thể thực hiện được công việc tôi thích.

Mai Ngọc

Nobody love me :<

Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.