mình sinh năm 1986 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Byun Baekhyun

...

Hoàng Kiên Quyết

Mình biết tiếng Anh, và giờ mình muốn biết thêm ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện với những người khiếm thính, mình không muốn bị giới hạn giữa người Việt với người Việt!

[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính