Advertisement

mình sinh năm 1981 và đang ở Hà Nội

mình đang là nhan vien van phong công tác ở cty VSL Vietnam

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017 trung tam Cat Linh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.