mình sinh năm 1994 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!

Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu