mình sinh năm 1994 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nishimiya Shouko

Fan Anime :3

Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Lâm Hồng Anh

Love yourself!