mình sinh năm 1996 và đang ở Hà Nội

mình đang là Kỹ Thuật Viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Min

Con của thần gió!

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh

Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.

Nhà Tài Trợ