mình sinh năm 1991 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là QA/QC công tác ở Dong nai

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017 Cô Vàng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.