mình sinh năm 1974 và đang ở Long An

mình đang là GIAO VIEN công tác ở TRUONG NUOI DAY TRE KHUYET TAT TINH LONG AN


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Ngọc Minh Châu

Mình muốn được tiếp xúc, được gần gũi và hiểu những điều các bạn muốn truyền tải tới xã hội.

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh

Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.