Tài liệu tham khảo


Thành Phố Hồ Chí Minh Cụm Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: to eat a milk fruit/ star apple

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải co lại giống hình vẽ. Đặt bàn tay phải sao cho phần lõm giữa ngón cái và ngón trỏ chạm vào miệng.Lòng bàn tay hướng vào trong. Miệng chu ra như đang nút sữa."